kvalitet2.png

 

Kvalitetspolicy

Kvalitet för ABM Arkitektkontor är att tillfredställa våra kunders krav, behov och förväntningar.

Kvalitet skapas främst av våra medarbetares engagemang och kompetens och inte genom olika kontrollsystem. Det är vi, som med hjälp av våra värderingar, metoder och verktyg, kan utveckla våra tjänster baserat på kundernas uttalade och outtalade behov.

Genom att målmedvetet styra sammansättningen av projektgruppen så att olika kompetenser kompletterar varandra och att ansvar och befogenheter fördelas och klart definieras, skapas en grund för ett lyckat resultat.

För att kunna mäta resultatet av vårt gemensamma arbete och att kunna veta att våra beslut baseras på fakta krävs att vi alla använder rutiner och metoder på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Vi utgår från våra enskilda medarbetares situation och utarbetar tillsammans anpassade, tillämpbara rutiner för arbetet.

Våra medarbetare får stöd av de hjälpmedel som vi anskaffar och kontinuerligt utvecklar.

Våra medarbetares yrkeskompetens och engagemang för kunden skapas genom kompetensutveckling och utbildningar.

Medarbetarnas engagemang för kvalitetsarbetet skapas främst genom att samtliga medarbetare är delaktiga och påverkar hur kvalitetsarbetet skall bedrivas.

Vi följer upp resultatet av vårt kvalitetsarbete och förbättrar ständigt vårt kvalitetssystem.

Miljöpolicy

Inom vår verksamhet arbetar vi med att projektera handlingar som anger hur våra kunders byggnader utformas, vilka material som ska användas, vilka tekniska lösningar som ska utföras samt vilka produktionsmetoder som ska väljas. Vi arbetar även med projektledning och byggledning där vi bl a styr andras projektering och byggande.

Vårt mål är att minimera den miljöpåverkan som uppstår på grund av de val under projekteringsprocessen som vi och våra underkonsulter föreslår, samt vid projektledning styra andras val för en minskad miljöpåverkan.

Vid byggledning är vårt mål att minimera miljöpåverkan genom att övervaka att byggandet sker enligt projekterade handlingar och fastställda kontrollplaner.

Resultatet av vårt miljöarbete skall vara sunda hus där människor erbjuds en miljö med bästa förutsättningar för trivsel och utveckling.

Den miljöpåverkan som vår egen kontorsverksamhet skapar genom elförbrukning, utsläpp av koldioxid från våra bilar och materialförbrukning skall ständigt minska. Vid inköp skall miljömärkta och kretsloppsanpassade produkter prioriteras och avfall skall hanteras på bästa sätt.

För att uppnå ovanstående skall vi med gällande lagstiftning som grund samt de krav som våra kunder ställer på oss regelbundet granska verksamheten ur miljösynpunkt. Vårt miljöarbete skall utvärderas och ligga till grund för kontinuerliga förbättringar och förebygga föroreningar från vår verksamhet.

All personal skall fortlöpande utbildas i miljöfrågor i syfte att öka miljömedvetenheten.